Contoh Dokumen Rancangan Perniagaan

Persembahan Rancangan Perniagaan

1. Muka surat hadapan Rancangan Perniagaan

– Nama perniagaan/projek
– Nama syarikat
– Tarikh siap Rancangan Perniagaan

2. Muka surat kandungan perlu menyenaraikan bahagian-bahagian utama dalam rancangan Perniagaan dan senarai lampiran serta bilangan muka surat yang berkaitan

3. Surat-surat iringan
Kandongan Rancangan Perniagaan

Bahagian 1 – Pengenalan

Bahagian pengenalan ini perlu memberi gambaran ringkas dan spesifik berkenaan aktiviti utama perniagaan dan maklumat-maklumat berkaitan.

Sebagai panduan, bahagian pengenalan ini perlu melebihi separuh muka suratdenagn maklumat-maklumat berikut.

i. Jenis perniagaan yang diceburi
ii. Nama dan lokasi/alamat perniagaan
iii. Tarikh perniagaan akan beroperasi
iv. Tren pasaran yang menjustifikasikan projek ini.

Bahagian 2 – Tujuan Rancangan Perniagan

Bahagian ini perlu menyatakan dengan spesifik samaada Rancanag Perniagaan ini disediakan untuk:

i. Memohon pembiayaan kewangan dari pihak institusi kewangan atau yang berkaitan.
ii. Merancang perlaksanaan projek
iii. Dijadikan garis panduan menguruskan perniagaan
iv. Lain-lain

Bahagian 3 – Latarbelakang Perniagaan

Bahagian ini membentangkan maklumat-maklumat asas berkenaan perniagaan yang dicadangkan seperti:

i. Alamat

Alamat perniagaan mungkin berbeza daripada alamat surat menyurat. Jika ianya bebeza nyatakan kedua-dua alamat ini. Jiak tidak berbeza nyatakan satu alamat sahaja.

ii. Bentuk perniagaan

Boleh membuat pilihan diantara Perniagaan Perkongsian atau Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.). Bentuk perniagaan Perseorangan boleh juga digunakan.

iii. Tarikh dan Nombor Pendaftaran.

Ini hanya sesuai untuk perniagaan yang sedang dijalankan. Perniagaan yang sedang dirancangkan mungkin belum ada butir-butir ini atau masih dalam proses pendaftaran.

iv. Modal Permulaan

Ini merupakan jumlah modal sendiri yang dibawa masuk ke perniagaan berkenaan. Untuk perniagaan Sendirian Berhad (Sdn.Bhd.), perlu menyatakan Modal dibenarkan dan Modal Dobyar perniagaan.

v. Bank
Nyatakan Bank pilihan dimana akaun perniagaan akan dibuka. Kebiasaanya bank berkenaan berkaitan dengan permhonan pembiayaan pinjaman.

Bahagian 4 – Latar Belakang Rakan Kongsi / Pemegang saham

i. Nama penuh
ii. No. kad pengenalan
iii. Tarikh lahir
iv. Umur
v. Alamat Tetap
vi. No telefon
vii. Taraf perkahwinan
viii. Kelulusan akedamik
ix. Kursus yang pernah dihadiri
x. Kemahiran
xi. Pengalaman
xii. Pekerjaan sekarang
xiii. Perniagaan yang pernah diceburi.

Bahagian 5 – Rancangan Pentadbiran

i. Pengenalan Organisasi
a. Alamat penuh Perniagaan
b. Pelan lokasi kedudukan

ii. Carta Organisasi
iii. Senarai jawatan dan bilangan Pekerja
iv. Spesifikasi Tugas
v. Imbuhan Balas jasa/ gaji
vi. Keperluan Pejabat
vii. Perbelanjaan Pentadburan
a. Perbelanjaan asset
b. Perbelanjaan bulanan
c. Lain-lain perbelanjaan

Bahagian 6 – Rancangan Pemasaran

1. Barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan

Nyatakan dengan jelas bentuk barangan/perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kaitkan penawaran ini dengan keperluan atau kehendak pengguna yang ingin diberikan kepuasan

2. Sasaran Pasaran

Nyatakan profail pelanggan di sekitar kawasan pasaran yang dipilih. Kenalpasti kewujudan kumpulan pelanggan yang berbeza atau segmen-segmen pasaran dikawasan berkenaan.

3. Saiz Pasaran

Langkah ini adalah untuk mereamal jualan pernaigaan. Nyatakan saiz pasaran dalam bentuk unit jualan atau RM atau kedua-duanya sekali.

4. Pesaing-pesaing utama

Kenalpasti dan pilih pesaiang-pesaing utama. Lebih baik jika pesaing dikenalpasti mengikut nama perniagaan mereka.

5. Kekuatan dan kelemahan pesaing

Untuk semua pesaing nyatakan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

6. Syer pasaran

Dari maklumat-maklumat yang didapati nyatakan pembahgian pasaran atau syer pasaran untuk perniagaan yang dicadangkan.

7. Ramalan Jualan

Sediakan pelunuran jualan bulanan untuk tahun pertama perniagan. Nyatakan anggaran /ramalan jualan tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.

8. Strategi Pemasaran

i. Strategi Barangan
Reka bentuk barangan atau penjelasan pekej
Corak pembungkusan dan jenama berkaitan

ii. Strategi Promosi
Bentuk Promosi yang dicadangkan

iii. Strategi harga
Harga seunit yang dicadangkan.
iv. Strategi edaran
Corak pengedaran yang dicadangkan.
Kenderaan atau kaitangan pemasaran.

Bahagian 7- Rancangan Operasi

1. Carta aliran Proses

Nyatakan langkah-langkah utama dalam proses pengeluaran barangan atau penyediaan perkhidmatan berkenaan.
Proses ini di ersembahkan dalam carta proses kerja.

2. Unit pengeluaran / jam operasi

Nyatakan hasil operasi dalam unit produk pengeluaran mengikut kesesuaian projek. Anggran ini berlandaskan ramalan jualan yang telah dinyatakan dalam Rancangan Pemasaran.

3. Keperluan bahan

Senaraikan bahan mentah atau stok barang yang diperluakan nyatakan belain di buat dalam bentuk kredit atau tunai dan pembekalnya.

4. Tenga Kerja

Senaraikan keperluan tenaga kerja untuk bahagian operasi. Natakan status pekerja berkenaan.

5. Mesin dan peralatan

Senaraikan mesin dan peralatan yang diperlukan serta harga belian selaras dengan keperluan pengeluaran atau operasi. Nyatakan sumber pembekal mesin.

6. Susunatur Ruang Operasi

Nyatkan factor-faktor utama yang diambil kira dalam merancang susunatur ruang operasi sesuai dengan keperluan operasi perniagaan serta pelan grafik susun atur tersebut.

7. Lokasi

Nyatakan kedudukan bangunan dan nyatakan kos bangunan samada sewaan atau belian.

8. Overhed operasi

Ini termasuk kemudahan bekalan air dan letrik, gas dan lain-lain yang perlu sebagai penggerak proses operasi.

9. Perbelanjaan Operasi

Rumuskan segala perbelanjaan yang dianggarkan dalam bahagian ini mengikut kategori perbelanjaan harta, perbelanjaan bulanan dan lain-lain perbelanjaan.

Bahagian 8 – Rancangan Kewangan

Rancangan Kewangan merangkumi bahagian berikut:

1. Kos pelaksanaan Projek dan sumber pembiayaan projek

2. Penyata-penyata kewangan:
i. Aliran wang tunai
ii. Penyata pendapatan
iii. Kunci kira-kira
iv. Jadual pembayaran hutang jangka panjang.

3. Kos pelaksanaan Projek
i. Pelaburan asset tetap
Termasuk semua asset yng dibeli dengan tunai atau kredit. Nyatkan harga asset-aset ini. Termasuk juga kos ubahsuai.

ii. Modal Pusingan
Merangkumi perbelanjaan pentadbiran , pemsaran dan operasi

iii. Lain-lain perbelanjaan
Seperti deposit sewaan dan utility serta belanja permulaan ( bayaran pendaftaran perniagaan, lessen dn sebagainya)

4. Sumber Pembiayaan Projek (SPP)

i. Modal sendiri yang merangkumi modal rakan kongsi dalam bentuk
tunai atau asset. Nyatakan nilai asset jika sumbangan adalah asset.

ii. Pinjaman bank merangkumi sebarang pinjaman berpenggal.

iii. Sewabeli merangkumi pembiayaan asset teap perniagaan. ( mesin operasi peralatan dan kenderaan)

5. Proforma penyata Aliran Wang Tunai

Penyata Alir wang Tunai perlu disediakan untuk 12 bulan bagi tahun pertama perniagaan. Untuk tahun seterusnya nyatakan secara tahunan sahaja.

6. Proforma Penyata Pendapatan

Proforma penyata pendapatan untuk tahunan selaras dengan proforma penyata aliran wang tunai.

7. Proforma Kunci kira-kira

Penyata ini juga selaras dengan proforma penyata pendapatan.

8. Analisis Daya Maju Kewangan
Dari jadual Aliran Tunai Analisis daya maju kewangan diolah.

Diantara petunjuk-petunjuk dayamaju kewangan yang kerap digunakan ialah:

1. Nilai kini bersih
2. Kadar Pulangan dalaman
3. Nisbah faedah kos
4. Tempoh pulang modal

Nilai kini bersih

Nilai kini bersih ialah aliran tunai yang di diskaunkan dengan satu kadar faedah untuk setiap tahun dan jumlah nilai kini tersebut dicampurkan untuk menentukan nilai kini bersih. Jika nilai kini bersih adalah bersamaan dengan sifar atau positif maka sesuatu projek itu adalah berdaya maju.

Kadar Pulangan Dalaman

Kadar pulangan dalaman adalah kadar diskaun (%) yang tertinggi yang membawa Nilai Kini Bersih bersamaan dengan sifar (0). Ini merupakan kadar tertinggi yang sanggup di bayar oleh pelabur.

Nisbah Faedah Kos

Ini merupakan petunjuk keberuntungan sesuatu projek. NFK adalah dikira dengan membahagikan nilai kini jumlah pendapatan dengan nilai kini jumlah kos.
Tempoh Pulang Modal

Merupakan tempoh bayar balik modal yang di biayai apda tahun permulaan projek.
Untuk menentukan daya maju projek ia bergantung dengan industri tersebut. Jika secara relatifnya tempoh adalah cepat maka pelabur mendapat semula wang pembiayaan dengan lebih cepat .

Dokumen-dokumen sokongan

1. Surat sebutharga
2. Sijil kursus
3. Surat sokongan pihak tertentu
4. Surat dapat tender
5. Sijil pendaftaran syarikat
6. Salinan permit/lessen
7. Surat-surat kepujian
8. Bukti modal sendiri
9. Salinan Cagaran

Contoh Jadual jawatan dan bilagan pekerja.

Bil

Jawatan

Bil pekerja

1

Pengurus

1

2

Kerani kewangan

2

3

Pekerja Ladang

4

²

Contoh jadual Spesifikasi Tugas

Jawatan

Tanggungjawab

Pengurus

 1. Mengkoordinasi bahagian /fungsi danalam perniagaan.
 2. Koordinasi tugas tanggungjawab pekerja.

Kerani Kewangan

1.Pembayaran gaji pekerja

2.Merekod wang masuk dan keluar.

Imbuhan Balas Jasa atau gaji

Contoh: jadual Gaji dan Caruman Pekerja Pentadbiran

Jawatan

Bil. Pekerja

Gaji Bulanan

KWSP

PERKESO

JUMLAH

Pengurus

1

3500.00

350.00

150.00

3900.00

Kerani

2

750.00

75.00

50.00

875.00

Keperluan Pejabat

Contoh: Senarai perabut dan peralatan pejabat

JENIS

BILANGAN

Jumlah RM

1.Perabut Pejabat

1 set

1000.00

2. Komputer

2 unit

5000.00

Perbelanjaan Pentadbiran

Butir

Perbelanjaan Harta

(RM)

Perbelanjaan

(bulanan) RM

Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1. Perabut Pejabat

1000.00

2. Komputer

5000.00

3.Gaji dan caruman

4775.00

4. Pendaftaran dan kertas kerja

2500.00

Jadual Ramalan Jualan Tahun Pertama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah

Ramalan

Jualan

Jadual Perbelanjaan Pemasaran

Butir

Perbelanjaan harta (RM)

Perbelanjaan Bulanan

(RM)

Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1.Kenderaaan (van)

40000.00

2. Promosi

100.00

3. Insuran dn cukai jalan

500.00

Jadual Keperluan Bahan Mentah

Jenis Bahan

Kuantiti Digunakan

Stok simpanan

Harga seunit

Jumlah belian

1. Jagung

100 kg

100 kg

0.40

80.00

Jadual Gaji dan Caruman Pekerja Operasi

Jawatan

Bil. Pekerja

Gaji Bulanan

KWSP

PERKESO

JUMLAH

Penyelia

2

3000.00

300.00

150.00

3450.00

Pekerja

4

2400.00

240.00

100.00

2740.00

Jadual mesin dan peralatan

Jenis

Harga

Bilangan

Jumlah Harga

1. Chopper

5000.00

1

5000.00

2. Otomatik drinker

12000.00

1

12000.00

Perbelanjaan Operasi

Jadual Perbelanjaan Operasi

Butir

Perbelanjaan Harta

(RM)

Perbelanjaan

(bulanan) RM

Lain-lain Perbelanjaan (RM)

1. Chopper

5000.00

2.otomatik drinker

12000.00

3.Gaji dan caruman

6190.00

4.

Contoh Kos Perlaksanaan Projek

1. Perbelanjaan harta
– (Pelaburan Aset Tetap ) ———————-

2. Perbelanjaan Bulanan
– (modal pusingan) ———————–

3. Lain-lain perbelanjaan
———————-
4. Belanja Luar Jangka

Jumlah Kos Projek

Sumber Pembiayaan Projek
1. Modal sendiri
2. Pinjaman
3. Sewa beli
4. Lain-lain (termasuk geran kerajaan)

Jumlah sumber Pembiayaan

Analisis Daya Kewangan.

Nilai kini bersih:

Untuk mengira Nilai kini bersih.

Contohya:

Alir tunai masuk adalah seperti berikut:

Tahun df* Nilai kini

0 Modal -40,000 1.000 -40,000
1 20,000 0.9091 18,182
2 18,000 0.8265 14,877
3 16,000 0.7513 12,021
4 13,000 0.6830 10245
5 19,000 0.6209 11,797

NKB pada 10% 27,122

25 thoughts on “Contoh Dokumen Rancangan Perniagaan

 1. Amat tertarik dengan apa yang saudara telah buat dan saya fikir sememangnya maklumat yang amat baik. Tidak semua orang mempunyai peluang untuk mendapatkan maklumat serupa.

  Pelan perniagaan amat penting sebelum kita menjalankan perniagaan supaya kita faham apakah risiko yang ada sebelum mencuba untuk meneroka peluang yang diidamkan.

 2. assalamualaikum
  terima kasih sangat-sangat..sangat membantu untuk kerja saya….terima kasih..
  MOGA ALLAH MERAHMATI diatas perkongsian ilmu ni

 3. sungguh tak disangka.beratus laman web. beratus carian. akhirnya disini baru ketemu.sgt2 berguna. terima kasih tak terhingga. syabas harizamrry

 4. tq,saya amat2lah memerlukan bimbingan sebegini.saya ingin mengubah hal tuju mencari keredhaan ilahi mencari&menerima rezeki yg halal.semoga usaha kita sentiasa menemui kejayaan

 5. TRIMAS…saya dapt bantuan daripada anda..
  susah saya nak fikir bagaimana.. tapi kemampauan untuk setengah orang yang tak pandai komputer mungkin jadi sukar untuk buat apatah lagi jika tiada komputer..
  apa2 pun anda telah beri bantuan.. bumiputra patut tahu tentang ini kalau ada nak mulakan perniagaan..iklan kan…

 6. time kasih banyak2 atas perkongsian ilmu ini…
  moga Allah memberkati usaha murni seperti ini..

  tahniah!!!

 7. dah lama saya mencari maklumat berguna macam ini.dah lama saya mencari baru sekarng baru saya jumpa..terima kasih kpada pembuat blog ini….dengan berkongsi ilmu mcm ini…

 8. aspek pemasaran melibatkan kajian analisis industri/pasaran.berikan 5 contoh bagi aspek bagi

  1-bentuk pasaran
  2-saiz pasaran

 9. maklumat yang diberikan sangat membantu dalam menyediakan kertas kerja. Saya ada masalah dalam mengira analisa daya kewangan. Boleh tak tuan berikan formula tersebut & jika ada contohnya

 10. saya sedang menyiapkan loparan kajian saya mengenai “rancangan perniagaan” dan blog ini sangat membantu.tq

 11. time kasih…susah nak jumpa orang yang jujur mcm awak..senang faham dan nampak jelas apa yang nak disampaikan..

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s