GARIS PANDUAN AMALAN PENTERNAKAN AYAM PENELUR YANG BAIK

Globilisasi pasaran, perubahan nilai pengguna dan orang ramai terhadap produk, kualiti alam dan kebajikan ternakan akan mengancam aktiviti perladangan dan pengeluaran telur ayam. Kaedah perladangan yang dapat meningkatkan dayasaing, perladangan yang mesra sosio-persekitaran, menjamin kesihatan pengguna dan menjaga kebajikan ternakan dan pekerja perlu diterapkan untuk jaminan pengeluaran dan pasaran yang berterusan. Perubahan ini perlu dilakukan bagi mempastikan dayamaju
pelaburan yang dibuat. Garis Panduan Amalan Perladangan Ayam Penelur Yang Baik ini disediakan untuk memandu pengusaha ayam penelur dalam meningkatkan kualiti pengurusan ladang ke arah mewujudkan industri ayam penelur yang berkualiti, berdayasaing dan diyakini oleh pengguna dan orang ramai.


PENGURUSAN TERNAKAN DAN PERALATAN

Panduan Pengurusan

Menyediakan panduan pengurusan ladang termasuk kaedah pengurusan ternakan, pemberian makanan dan air minum, pengurusan reban, vaksinasi, penggunaan dan penyelenggaraan peralatan, pengurusan kesihatan ternakan dan lain-lain panduan yang berkaitan

Meletakkan panduan ringkas pengurusan ladang di setiap reban supaya mudah dilihat dan dirujuk oleh pekerja

Kawalan dan Jaminan Kualiti

Mengamalkan pengurusan harian, penggunaan dan penyelenggaraan kemudahan serta peralatan yang dapat mempastikan pertumbuhan dan mutu ayam yang baik, pengeluaran telur dan mutunya yang baik..

Mengamalkan pengurusan harian, penyelenggaraan kemudahan serta peralatan yang dapat mempastikan tidak menyebabkan pencemaran dan gangguan kepada persekitaran serta perebakan penyakit.

Menyediakan program kepastian kualiti

Mengendali Ayam dan Telur

Memungut telur beberapa kali sehari

Menyimpan telur yang bersih berasingan dari yang kotor dan pecah.

Segala peralatan dan kelengkapan yang berkaitan dengan pengendalian telur dipastikan bersih. Program penyelenggaraan peralatan disediakan.

Bilik menggred dan menyimpan telur sentiasa dipastikan berkeadaan bersih. Ruang menggred telur dicuci selepas selesai kerja pada hari berkenaan.

Menyimpan telur dengan posisi yang betul di tempat yang bersih, bersuhu rendah dan ventilasi yang baik.


Rekod Ladang

 • Menyediakan rekod-rekod ladang yang lengkap (rekod sumber anak ayam, sumber makanan, kematian, singkiran, pemberian ubat, pemberian vaksin, pengeluaran telur, gred telur dan lain-lain). Rekod-rekod diselenggara dengan baik dan dikemaskini dari masa ke semasa.
 • Memantau Prestasi
 • Menyediakan norma-norma petunjuk produktiviti ladang sebagai panduan pengurusan menilai kecekapan pengurusan ladang secara berterusan.(index productivity)
 • KESIHATAN TERNAKAN

  Program Kesihatan

 • Menyediakan dokumen bertulis program kesihatan ladang dan melaksanakannya dengan betul.
 • Perancangan dan pelaksanaan program kesihatan diawasi oleh perunding veterinar yang diiktiraf
 • Program kesihatan dinilai dan dikemaskini dari masa ke semasa.
 • Kawalan Penyakit

 • Memantau status penyakit di ladang secara berjadual. Menyimpan rekod pemantauan penyakit dengan lengkap, teratur dan kemaskini.
 • Mempastikan ladang bebas dari penyakit Newcastle, penyakit zoonotic (Highly Pathogenic Avian Influenza dan Vancomycin Resistant Enterococci dan penyakit bawaan makanan (Salmonellosis, E.coli 157, Campylobacter, Lysteria),
 • Mengambil tindakan kawalan yang segera apabila dikesan berlaku penyakit di dalam ladang.

 • Biosekuriti

 • Menyediakan dokumen bertulis langkah biosekuriti dan melaksanakannya dengan betul.
 • Menyediakan prasarana biosekuriti yang lengkap dan sempurna
 • Seluruh kawasan sempadan ladang dipagar sekurang-kurangnya dengan ‘chain link’ dan diselelenggara baik
 • Mewujudkan sistem kawalan keselamatan di pintu masuk ke ladang
 • Menyediakan kemudahan sucihama (pencelup tayar kenderaan dari jenis berbumbung dan semburan, pencelup kaki, tempat mandi/sembur hujan (mist spray). Binaannya hendaklah dapat mempastikan perlaksanaan kerja sucihama yang berkesan
 • Menyediakan kemudahan yang menepati keperluan biosekuriti kepada pelawat yang perlu memasuki kawasan pengeluaran.
 • Menyediakan panduan perlaksanaan amalan peraturan biosekuriti
 • Hanya satu laluan keluar-masuk kawasan pengeluaran sahaja digunakan.
 • Mewujudkan sistem mengawal pergerakan pekerja, pelawat, kenderaan, peralatan dan barangan termasuk raga ayam, anak ayam dan makanan keluar-masuk kawasan pengeluaran dan antara reban yang mempastikan mematuhi protokol biosekuriti ditetapkan.
  Membina reban jenis tertutup yang memastikan udara yang disedut keluar dari satu reban tidak mengarah terus ke reban bersebelahan
 • Peraturan biosekuriti ditampal di tempat-tempat strategik di dalam ladang untuk diambil perhatian oleh pekerja.
  Keberkesanan perlaksanaan protokol biosekuriti dipantau dan dinilai dari masa kesemasa dan membuat pembaikan di mana perlu.
 • Ubatan, Racun dan Bahan Kimia

 • Mengguna, mengendali dan menyimpan ubat, racun dan bahan kimia mengikut kaedah sebagaimana diarah oleh pengeluarnya. Dos diguna, tempoh penggunaan dan persekitaran menyimpannya dipatuhi.
 • Hanya menyimpan ubat pada kuantiti yang dijangka mencukupi untuk kegunaan sesuatu tempoh masa sebelum tarikh lupusnya.
 • Mengguna hanya ubat, bahan kimia dan racun dari jenis yang diluluskan oleh kerajaan.

 • Vaksin dan Program Pemvaksinan

 • Menyediakan dokumen bertulis program pemvaksinan dan melaksanakannya dengan betul
 • Program pemvaksinan menggunakan vaksin dari jenis yang sesuai.
 • Vaksin disimpan. dikendali dan diguna mengiukut kaedah sebagaimana diarah oleh pengeluarnya.
 • Baki vaksin yang telah dighuna tidak digalak diguna oleh kerajaan sahaja
 • Menggunakan vaksin dari jenis yang dilulus oleh kerajaan sahaja.
 • Memantau keberkesanan pemvakasinan yang dijalankan.
 • Sucihama

 • Reban disucihama dengan sempurna selepas setiap pusingan pengeluaran, membiarkannya kosong untuk tempoh yang sesuai (Tempoh yang dapat mematikan pusingan pembiakan agen penyakit) sebelum kumpulan ayam baru dibawa masuk.
 • Semua peralatan ladang disucihama sempurna selepas setiap kali digunakan dan menyimpan di tempat yang bersih dan kering sebelum diguna semula.
 • Memantau keberkesanan kerja sucihama yang dibuat
 • .

  SANITASI


  Kebersihan

 • Sentiasa menjaga bersih persekitaran ladang dan premis.
 • Menyelenggara baik rumput dan tumbuhan di dalam kawasan ladang.
 • Menyelenggara baik sistem saliran ladang.

 • Pelupusan Sisa Ladang

 • Melupuskan dengan segera ayam mati, sarap reban dan sampah. Mengamalkan kaedah pelupusan yang sempurna ( ditanam di dalam lubang dengan kedalaman yang sesuai, di dalam lubang bertutup, dibakar di tempat bertutup, dikompos).
 • Ayam mati dipungut dan dikendali dengan betul bagi mengelakkan kemungkinan menjadi punca perebakan penyakit.
 • Menentukan kaedah pelupusan ayam mati, sampah, sarap dan lain-lain sisa ladang tidak mencemarkan persekitaran dan kesejahteraan awam.
 • Menyediakan tempat khas pelupusan sisa ladang jauh dari reban dan sumber air

 • KAWALAN MAKHLUK PEROSAK

  Protokol Kawalan

 • Menyediakan secara bertulis dokumen kawalan dan melaksanakannya dengan betul. Menilai keberkesanan protokol dari masa ke semassa dan diperbaiki jika perlu.
 • Binaan Reban dan Setor
 • Membina reban dan setor jenis kalis burung dan sebaiknya juga kalis tikus.
 • Bahan binaan yang digunakan untuk mengawal burung dari memasuki ke dalam reban dan setor, saiz dan pemasangannya mempastikan burung tidak boleh masuk ke dalam reban. Pemeriksaan berkala dibuat untuk mementukan ianya sentiasa berkeadaan baik.
 • Menentukan tidak ada tempat di dalam kawasan ladang yang menarik tikus dan burung membuat sarang.

 • Tumbuhan dan Pokok

  Pokok-pokok yang menarik burung ke kawasan ladang tidak digalakkan di tanam di sekeliling reban. Dahan-dahan pokok yang ditanam berhampiran dengan reban diselenggara baik.

  Menyelenggara dengan baik tumbuhan dan rumput dalam jarak 30 meter dari kawasan reban supaya tidak melebihi 15 sentimeter bagi mengelakkan menjadi tempat burung dan tikus bersarang atau berlindung. Tiada tumbuhan dan rumput sekurang-kurangnya dalam jarak 90 sm. di sekeliling reban.

  Kawalan Tikus

  Memantau infestasi tikus dari masa ke semasa dan merekod dengan sempurna. Mengambil langkah mempastikan indeks infestasi tikus tidak lebih dari 10. Mengambil langkah kawalan jika infestasi tikus melebihi indeks ini.


  KAWALAN PENCEMARAN

  Kawalan Lalat

 • Mengambil langkah-langkah supaya tahap infestasi lalat di ladang di paras minimum. Program kawalan lalat diwujudkan dan melaksanakannya dengan betul.
 • Memantau infestasi lalat di semua peringkat pemeliharaan secara berkala dan merekod dengan lengkap indeks lalat (menggunakan Scuder fly grill) mesti tidak lebih dari 10. Mengambil langkah kawalan jika indeks infestasi melebihi indeks ini.
 • Kawalan Bau

 • Mempastikan langkah-langkah supaya tahap bau di ladang yang terkawal dan tidak mengganggu kesejahteraan persekitaran pada setiap masa.
 • Mengambil tindakan sewajarnya dengan segera segala perkara yang boleh menjadi punca bau busuk di ladang dan persekitaran.
 • Kawalan Habuk

 • Mempastikan udara yang disedut keluar dari reban tertutup tidak mencemarkan udara dan menganggu kawasan persekitaran.
 • Pencemaran Bunyi

 • Mempastikan tahap bunyi dari aktiviti perladangan dan kelengkapan yang digunakan tidak menganggu kesejahteraan awam di sekitar.
 • KEBAJIKAN TERNAKAN DAN PEKERJA

  Pengurusan Ternakan
  Ayam bebas dari sebarang bentuk tekanan, kecederaan dan ketidak selesaan sebaik tiba di ladang dan sepanjang tempoh pemeliharaan, penangkapan dan pengangkutan.

 • Ayam mendapat makanan dan air yang berzat dan mencukupi
 • Sesuai dengan peringkat pembesaran sepanjang masa
 • Mempastikan ayam mencukupi tempat perlindungan dari cuaca yang memudaratkan kesihatan
 • Suhu ruang pemeliharaan sesuai dan sekata mengikut peringkat pembesaran ayam
 • Setiap ekor ayam mendapat luas ruang lantai yang cukup dan sesuai dengan peringkat pembesaran
 • Setiap ekor ayam mendapat luas ruang bekas makanan dan minum cukup dan ketinggian yang sesuai dengan peringkat pembesaran.
 • Menangkap ayam dengan cara yang tidak mencederakannya
 • Mengangkut ayam menggunakan kenderaan yang mempunyai sistem ventilasi yang baik
 • Menyediakan pelan kontigensi sekiranya berlaku kerosakan kepada kenderaan yang mengangkut ayam
 • Pengurusan Ventilasi
  Memantau paras gas ammonia, karbon monosida, karbon dioksida, hidrogen sulfida dan oksigen di dalam reban tertutup dari masa kesemasa bagi mempastikan parasnya tidakj menjejaskan kesihatan ayam dan pekerja. Paras gas hendaklah seperti berikut:

  Gas ammonia di bawah 20 ppm
  Gas karbon monosida di bawah 40 ppm
  Gas karbon dioksida di bawah 0.3%
  Gas oksigen di atas 16%
  Gas hidrogen sulfida di bawah 5 ppm

  Kemudahan Pekerja

  Kemudahan perumahan pekerja dan kemudahan untuk pekerja berehat dan mengambil makan/minum disediakan pada jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari reban.

  Menyediakan kemudahan tandas yang sempurna di kawasan perumahan pekerja dan juga di dalam ladang
  Menyediakan pakaian dan keselamatan bagi pekerja yang bekerja di tempat yang berisiko kemalangan atau jangkitan yang tinggi

  Galeri Ayam Penelur

  ayam.jpg
  Mengutip telur ayam

  ayam2.jpg
  sangkar ayam

  13 thoughts on “GARIS PANDUAN AMALAN PENTERNAKAN AYAM PENELUR YANG BAIK

  1. maaf ggu,saya memang ada minat nk jd penternak ayam telur, tp saya tk tahu nk buat. mcm mn cara nya blh encik bantu sya..

  2. elok kita jadikan ayam kampung sebagai ayam penelur kerana telur ayam kampung mahal harganya & sgt berkhasiat…telur ayam kampung sebiji boleh dijual antara 40 sen – 60 sen…

   cara penjagaan / pemeliharaannya mudah,sekadar sediakan tempat dia bertelur,bagi makan secukupnya…

   http://shawnagrofarm.wordpress.com

  3. sebelum memulakan perniagaan penternakan telur ayam, apakah pengurusan/perkara yang perlu di titik beratkan,di institusi mana yang bertanggungjawab melaksanakan dan membantu dari segi pinjaman wang bagi memulakan perniagaan?

  4. salam.ada sapa2 x yg ble cita brkenaan bekas mknan aym dr peringkat brooding, pullet dan layer?nk tau mcm mn btknya,srta satu bekas tu utk bopa eko?

  5. Saya ingin menjalankan bisnes menternak ayam telur ni tapi bagaimana nak mendapatkan info2 yang berguna. Kursus @ apa seminar yg boleh dihadiri???

  Tinggalkan Jawapan

  Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

  WordPress.com Logo

  Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

  Twitter picture

  Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

  Facebook photo

  Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

  Connecting to %s